Oferty specjalne
contactToggle Kontakt

I. Ogólne warunki korzystania z witryn internetowych WALTER GROUP

I.1. Zakres stosowania warunków i zakres usług

(1) Przedmiotem niniejszych "Ogólnych warunków korzystania" jest korzystanie ze stron internetowych (zwanych dalej witryną internetową), udostępnianych przez LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG i przedsiębiorstw grupy z nią powiązanych (zwanych dalej WALTER GROUP).

(2) Niniejsza strona zawiera ogólne warunki korzystania z witryny internetowej. Przez otwarcie lub korzystanie z witryny internetowej (zwane dalej korzystaniem) wszyscy użytkownicy i goście (zwani dalej użytkownikami) akceptują obowiązywanie "Ogólnych warunków korzystania z witryny". WALTER GROUP zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków korzystania z witryny w każdej chwili i według własnego uznania.

(3) Alternatywa dla zarejestrowanych użytkowników:


Przez kliknięcie pola „Akceptuję“ lub „Wyślij“ użytkownik akceptuje warunki korzystania z witryny internetowej jako wiążące dla użytkownika. WALTER GROUP zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego uregulowania korzystania z witryny według własnego uznania. Użytkownik akceptuje zmienione warunki korzystania z witryny przez ponowne ich przyjęcie, zgodnie z powyższym opisem klikając pole „Akceptuję“ albo „Wyślij“, jeśli zamierza nadal korzystać z serwisów WALTER GROUP.

(4) WALTER GROUP oferuje w witrynie internetowej informacje odnoszące sie do branży i do przedsiębiorstwa, przeznaczone dla klientów, partnerów działalności transportowej i kandydatów. Niektóre usługi i serwisy (np. LOADS TODAY, serwis dla klientów CONNECT) są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

(5) WALTER GROUP jest uprawniona do całkowitego lub częściowego zamknięcia witryny i do dokonywania dowolnych zmian jej treści lub serwisów. WALTER GROUP nie gwarantuje zapewnienia nieprzerwanej dostępności witryny internetowej WALTER GROUP. Nie powstaje roszczenie o korzystanie albo utrzymanie witryny internetowej WALTER GROUP.

I.2. Prawa autorskie / własności intelektualnej

(1) Cała treść witryny internetowej (ilustracje, teksty, sformułowania, marki, obrazy, materiały wideo, grafiki) jest przedmiotem własności intelektualnej WALTER GROUP lub jej partnerów umownych. Z tytułu korzystania z witryny WALTER GROUP użytkownik nie nabywa praw licencyjnych ani innych praw do wykorzystania praw zawartych na witrynie (np. prawa ochronne własności przemysłowej, prawa autorskie i prawa pokrewne itd.). Znaki, wzory, obrazy, teksty, moduły tekstów i inne treści witryny internetowej WALTER GROUP nie mogą być zmieniane, kopiowane, powielane, używane, uzupełniane ani eksploatowane w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody WALTER GROUP. Powyższe nie dotyczy powielania, eksploatacji albo korzystania z materiałów przeznaczonych w sposób wyraźny do używania.

I.3. Odpowiedzialność

(1) WALTER GROUP odpowiada z tytułu ewentualnych szkód, powstałych po stronie użytkownika przez korzystanie z witryny internetowej WALTER GROUP, tylko w wypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

(2) WALTER GROUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez użytkownika bezpośrednio lub pośrednio, za szkody doraźne lub następcze, bez względu na to, czy powstały one z umowy, z przepisów odszkodowawczych (w tym z tytułu niedbalstwa) lub z innych przyczyn, jeżeli zalicza się je do jednej z poniższych kategorii::

(i) Utracony zysk i szkody następcze
(ii) Straty losowe i utracony zysk
(iii) Utracone korzyści z działalności
(iv) Utrata wartości firmy i utrata danych

(3) WALTER GROUP podejmuje wszelkie możliwe starania w celu zapewnienia w chwili ich udostępnienia prawidłowości i kompletności informacji udostępnianych na witrynie internetowej WALTER GROUP. WALTER GROUP nie składa zapewnień i nie udziela rękojmi ani gwarancji na informacje udostępniane na stronie internetowej, jak np. pliki przeznaczone do pobierania, usługi innych operatorów, linki zewnętrzne albo inne treści, które są używane przez witrynę internetową WALTER GROUP lub mogą zostać z niej pobrane bezpośrednio lub pośrednio. WALTER GROUP zastrzega sobie również prawo dokonywania bez uprzedniej zapowiedzi zmian albo uzupełnień udostępnianych informacji.

(4) WALTER GROUP nie odpowiada za szkody powstałe przez nieprawidłowe lub niezgodne z prawem używanie konta użytkownika przez tegoż użytkownika, przez nadużycie lub utratę danych do identyfikacji albo danych zapisanych przez użytkownika.

I.4. Dostępność

(1) WALTER GROUP podejmuje starania w celu utrzymywania ciągłości działania i stałej dostępności witryny internetowej – zawsze odpowiednio do istniejących możliwości technicznych, ekonomicznych, zakładowych i organizacyjnych.

(2) WALTER GROUP nie udziela rękojmi ani gwarancji nieprzerwanej dostępności ani dostępności jako takiej witryny internetowej WALTER GROUP albo jej treści, ich bezbłędności albo usuwania błędów, podobnie jak i tego, że witryna WALTER GROUP, albo środki pomocnicze (jak np. serwer) są wolne od wirusów albo innych niebezpiecznych składników. O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, WALTER GROUP wyklucza wszelką odpowiedzialność za szkody każdego rodzaju, wynikłe z udostępnienia witryny WALTER GROUP lub środków pomocniczych.

(3) WALTER GROUP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu okresów niedostępności spowodowanych problemami technicznymi lub innymi.

I.5. Linki zewnętrzne

Witryna internetowa WALTER GROUP zawiera linki zewnętrzne, kierujące do stron internetowych innych operatorów. WALTER GROUP nie ma wpływu na dostępność, jakość i treści zlinkowanych witryn zewnętrznych i nie odpowiada za treści zewnętrznych witryn internetowych, naruszających prawo lub w inny sposób powodujących szkody po stronie użytkowników.

I.6. Bezpieczne strony

Strona zawiera częściowo certyfikaty SSL SwissSign. Certyfikaty SSL SwissSign to nie tylko skuteczne szyfrowanie danych użytkowników podczas ich przesyłania do serwera sieciowego, ale również identyfikacja dostawcy (WALTER GROUP) oraz uwierzytelnianie autentyczności witryny w celu ochrony przed phishingiem.

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z ogólnymi postanowieniami SwissSign Gold CP/CPS (repository.swisssign.com) i Umową Użytkownia SwissSign Gold oraz je zaakceptował i będzie ich przestrzegał. WALTER GROUP wyklucza wszelką odpowiedzialność wobec użytkownika w związku z korzystaniem z certyfikatu SSL.

I.7. Hasła i konta użytkowników

(1) Niektóre usługi i serwisy (np. LOADS TODAY, serwis dla klientów CONNECT) są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników. Użytkownik po zarejestrowaniu i kontroli przez WALTER GROUP otrzymuje hasło, które umożliwia dostęp do konta użytkownika.

(2) Użytkownik odpowiada za zachowanie poufności hasła i ew. pozostałych występujących danych, jak również za wszystkie aktywności, które nastąpiły na koncie użytkownika. O każdym nieautoryzowanym korzystaniu z konta użytkownika albo innych naruszeniach wymogów bezpieczeństwa należy niezwłocznie powiadomić WALTER GROUP. Rejestracja konta użytkownika ew. zgłoszenie korzystania z abonamentu są przypisane do numeru partnera nadanego użytkownikowi. Użytkownik nie jest uprawniony do ujawniania innym osobom numeru partnera albo hasła ani do jego udostępniania. Każde ujawnienie przez użytkownika numeru partnera i/lub hasła może spowodować zamkniecie konta użytkownika lub zakończenie abonamentu.

(3) Nie wolno udostępniać osobom nieupoważnionym danych, treści i informacji, które użytkownik pozyskał na podstawie swojego konta użytkownika.

(4) WALTER GROUP zastrzega sobie prawo autoryzacji rejestracji lub zgłoszenia w celu pobrania abonamentu na usługę albo jej odmowy bez podania przyczyn. Ponadto WALTER GROUP jest uprawniona do zablokowania bez podania przyczyn każdego konta użytkownika lub możliwości pobierania poszczególnych usług w ramach abonamentu.

I.8. Zamieszczanie materiałów szkodliwych

WALTER GROUP zakazuje zamieszczania programów komputerowych, plików i innych materiałów, które charakteryzują się cechami szkodliwymi i/lub zakłócającymi, takich jak wirusy, pliki manipulowane, "ukryte" pliki (jak np. obrazy zintegrowane w plikach audio), robaki, trojany albo botsy w celu przewijania, (scrolling), wyświetlania kilku masek oraz innych aktywności, mogących ogólnie naruszyć spójność, funkcjonowanie witryny lub komunikacji on-line.

I.9. Ataki elektroniczne

(1) Zabrania się dokonywania wszelkiego rodzaju ataków elektronicznych, skierowanych przeciwko witrynie internetowej WALTER GROUP, albo przeciwko jakimkolwiek związanym z nią danym WALTER GROUP, albo przeciwko danym poszczególnych użytkowników.

(2) Każdy atak elektroniczny prowadzi do natychmiastowego wykluczenia użytkownika, z którego obszaru pochodzi i jest ścigany na gruncie prawa cywilnego i karnego.

 

 

II. Ochrona danych – wskazania ogólne

II.1. Podstawy prawne

W odniesieniu do wszystkich danych przekazywanych przez WALTER GROUP lub podawanych do wiadomości za pośrednictwem witryny internetowej WALTER GROUP przestrzegane są obowiązujące przepisy austriackiej ustawy o ochronie danych.

II.2. Zgoda użytkownika na wykorzystanie danych

(1) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (np. e-mailem) informacji, newsletterów i materiałów reklamowych WALTER GROUP. W każdej chwili możliwe jest cofnięcie zgody, bądź bezpośrednio za pomocą „linka odwołującego“ w newsletterze, albo przez wysłanie e-maila na adres: 

austria@lkw-walter.com(2) Przez zastosowanie danej konfiguracji swojej wyszukiwarki internetowej użytkownik wyraża w sposób wyraźny zgodę na stosowanie przez WALTER GROUP ciasteczek (cookies), w szczególności na ich zapisywanie na twardym dysku użytkownika. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w punkcie II.6. (Cookies).

(3) Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych przez WALTER GROUP (§ 28 ustawy o ochronie danych - DSG). W tym celu użytkownik wysyła e-mail na adres austria@lkw-walter.com.

II.3. Prawo do informacji, sprostowania albo usunięcia

Jeżeli spełnione są przesłanki austriackiej ustawy o ochronie danych (w szczególności §§ 26-28 DSG), użytkownik w każdej chwili ma prawo do informacji, do sprostowania i usuwania zgromadzonych danych. Użytkownik może w tych sprawach zwracać się do WALTER GROUP pod adresem: austria@lkw-walter.com

II.4. Usługodawcy zewnętrzni

Witryny internetowe WALTER GROUP są realizowane i utrzymywane wspólnie z usługodawcami zewnętrznymi. W określonych wypadkach zanonimizowane dane są przekazywane usługodawcom w celu prowadzenia prac rozwojowych lub testów. W niektórych wypadkach usługodawcy otrzymują także dostęp do jawnych danych. Zanim to nastąpi, usługodawca zobowiązuje się w umowie do używania otrzymanych danych wyłącznie zgodnie z poleceniami WALTER GROUP i do ich usunięcia po zakończeniu prac.

II.5. Bezpieczeństwo danych

WALTER GROUP podejmuje starania w celu zapewnienia możliwie bezpiecznej oferty wymiany danych za pomocą mediów on-line. Jednocześnie wzywa użytkownika do podejmowania możliwych z jego strony wysiłków na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu (aktualna wersja przeglądarki, poufność danych dostępowych do platform on-line).

II.6. Cookies (ciasteczka)

(1) Aby rozszerzyć zakres oferty internetowej i ułatwić użytkownikowi korzystanie z niej, stosuje się tak zwane "Cookies".

(1.1) Większość plików cookie ("ciasteczek") używanych przez WALTER GROUP jest pod koniec sesji przeglądarki automatycznie usuwana z dysku twardego użytkownika (tymczasowe pliki cookie). Tymczasowe pliki cookie są wymagane m.in. do tego, by oferować użytkownikowi określone funkcje formularzy na wielu stronach. Ponadto WALTER GROUP używa również plików cookie, które pozostają na dysku twardym użytkownika (stałe pliki cookie). Te stałe pliki cookie pozostają zapisane w okresie od 1 miesiąca do 10 lat i znikają automatycznie po określonym czasie lub mogą być skasowane ręcznie przez użytkownika. Wyłącznym celem tych plików cookie (stałych cookie) jest jak najlepsze dopasowanie oferty internetowej do upodobań użytkownika, a tym samym umożliwienie wygodnego korzystania z witryny.

(1.2) Pliki cookie od podmiotów trzecich (tzw. pliki cookie innych firm)
WALTER GROUP korzysta z usług kilku innych firm (partnerów reklamowych), które pomagają stworzyć interesującą dla klienta ofertę internetową. Z tego względu podczas użytkowania witryny na dysku twardym użytkownika zapisywane są również pliki cookie (tymczasowe lub stałe) od innych usługodawców. Wyłącznym celem zastosowania plików cookie podmiotów trzecich jest umożliwienie usługodawcom trzecim skierowania odpowiedniej reklamy do użytkownika. Należy wyraźnie podkreślić, że WALTER GROUP nie przejmuje odpowiedzialności za wykorzystywanie plików cookie przez podmioty trzecie zgodnie z przepisami.

(1.3) Pliki cookie (WALTER GROUP i usługodawców trzecich) nie zawierają żadnych danych osobowych. W identyfikatorze użytkownika zbierane są jedynie dane pseudonimowe urzytkownika (User-ID). Są to przykładowo dane wskazujące na strony przeglądane przez użytkownika, wyszukiwane treści, itp. Te dane pseudonimowe nie są nigdy łączone z danymi osobistymi użytkownika.

(1.4) Użytkownik może mieć wpływ na korzystanie z plików cookie, dokonując odpowiedniej konfiguracji własnej przeglądarki. Przykładowo istnieje możliwość zatwierdzania plików cookie ogólnie lub tylko w poszczególnym przypadku, bądź całkowitego odrzucenia plików cookie. Poprzez to może jednak zostać ograniczony zakres oferty udostępnianej przez WALTER GROUP.

II.7. Analiza strony internetowej

(1) Strona internetowa WALTER GROUP korzysta z aplikacji Google Analytics firmy Google Inc. („Google“), umożliwiającej analizę stron internetowych. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies“, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę jego sposobu korzystania ze strony internetowej. Generowane przez cookie informacje na temat korzystania ze strony przez użytkownika są z reguły przesyłane do serwera firmy Google zlokalizowanego w USA i zapisywane na tym serwerze. Google przed przesłaniem usuwa część adresu IP użytkownika w wypadku aktywowania na stronie anonimizacji adresu IP. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw sygnatariuszy traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach na serwer Google w USA przesłany jest pełny adres IP a jego anonimizacja następuje na tym serwerze. Działając na zlecenie WALTER GROUP Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworząc raporty, dotyczące aktywności na stronie, i realizując inne usługi na rzecz WALTER GROUP związane z korzystaniem ze strony internetowej i z internetu. Adres IP przesyłany z przeglądarki użytkownika w ramach zastosowania Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

(2) Użytkownik może zapobiec zapisywaniu cookies używając odpowiedniej konfiguracji oprogramowania wyszukiwarki. Przypomina się użytkownikowi, że w takim wypadku może nastąpić ograniczenie korzystania w pełnym zakresie z wszystkich funkcji strony internetowej. Użytkownik może ponadto uniemożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie przez Google danych generowanych przez cookie i dotyczących korzystania ze strony (w tym adresu IP użytkownika), jeżeli ściągnie i zainstaluje wtyczkę (plug-in) dostępną pod poniższym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.8. Social Media Plugins

(1) W ramach poszczególnych części witryny internetowej WALTER GROUP uwzględniono aplikacje innych podmiotów (np. AddThis, Facebook, Google Plus, Twitter) oraz treści zamieszczone na innych platformach (np. Youtube). Pomimo starannej kontroli i aktywnego działania na rzecz przestrzegania ochrony danych WALTER GROUP nie ma wpływu na sposób i wykorzystanie przez inne osoby danych użytkowników, zgromadzonych na witrynie WALTER GROUP. Odpowiedzialność za wymienione dane ponoszą wyłącznie podmioty oferujące takie aplikacje:

(1.1) Strona zawiera komponenty AddThis. AddThis to usługa "Bookmarking" (zapamiętywania zakładek), umożliwiająca użytkownikowi witryny dzielenie się aktualnie wybraną stroną z innymi użytkownikami portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+, itp. Użytkownik może w ten sposób udostępniać treści witryny, wystawiać komentarze i oceny. Jeżeli użytkownik korzysta z elementów AddThis, przeglądarka internetowa, której używa, nawiązuje połączenie z serwerami AddThis i ewentualnie z wybranym portalem społecznościowym lub usługą Bookmarking. Podczas używania AddThis wykorzystywane są ciasteczka. Wygenerowane dane (np. czas użytkowania lub język przeglądarki) są przesyłane do AddThis LLC w USA i tam przetwarzane. Jeżeli użytkownik wyśle treści witryn do portali społecznościowych, usług Bookmarking itp., może być utworzone połączenie między wizytą na stronie i profilem użytkownika w odpowiednim portalu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych (oraz celu ich zastosowania) przed AddThis LLC, jak również polityki prywatności AddThiss LLC można znaleźć na stronie http://www.addthis.com/privacy. Więcej informacji na temat przetwarzania i ochrony danych przez portale społecznościowe, usługi Bookmarking, itp. oraz możliwości dokonywania ustawień przez użytkownika zamieszczono w polityce prywatności właściwego usługodawcy. WALTER GROUP nie przekazuje danych podmiotom trzecim. Zaznaczając pola AddThis użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez AddThis LLC w zakresie podanym na stronie http://www.addthis.com. Użytkownik może w każdym momencie odwołać swoją zgodę na wykorzystywanie danych stosując „Opt Out Cookies“. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać również na ww. stronie AddThis LLC. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgodny na gromadzenie jego danych przez AddThis za pośrednictwem strony, nie może on korzystać z elementów AddThis.

(1.2) Facebook Inc. z siedzibą w 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (w skrócie: Facebook), oferuje operatorom stron internetowych wtyczki (plug-ins). Zostały one wykorzystane także w witrynie internetowej WALTER GROUP. Wtyczki są oznaczone logiem Facebooka lub ikoną przycisku "lubię to" i "podziel się". Jeżeli użytkownik otwiera witrynę WALTER GROUP, zawierającą takie wtyczki, wyszukiwarka użytkownika nawiązuje połączenie z serwerami firmy oferującej wtyczkę. Treść wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do wyszukiwarki użytkownika i odpowiednio wyświetlana na stronie. WALTER GROUP nie ma wpływu na przedstawione treści, zawarte we wtyczkach. Facebook może w pewnych okolicznościach odnotowywać odwiedziny użytkownika na odpowiednich stronach witryny i przyporządkowywać je odpowiedniemu kontu na Facebooku, jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym uczestnikiem serwisu Facebook albo jeżeli niedawno odwiedził stronę na Facebooku lub stronę zawierającą treści z Facebooka. Jeżeli użytkownik aktywnie korzysta z wtyczek, gdyż np. uaktywnił ikonę "lubię to" albo wysłał rekomendację dla tej strony, odpowiednie informacje są przekazywane z wyszukiwarki użytkownika również bezpośrednio do Facebooka, na co WALTER GROUP nie ma wpływu. Szczegółowe informacje o rodzaju, celu i zakresie a także dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu danych użytkownika przez Facebook znajdują się we wskazaniach dotyczących ochrony danych na Facebooku pod adresem

http://www.facebook.com/policy.php

Użytkownik znajdzie tam również więcej informacji o prawach i możliwościach konfiguracji w celu ochrony prywatności. WALTER GROUP nie ma wpływu na cele i zakres gromadzenia danych i na ich dalsze przetwarzanie przez Facebook, jak również nie posiada dostępu do tych danych.

(1.3) Twitter Inc. z siedzibą w 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (w skrócie: Twitter) oferuje wtyczki dla operatorów witryn internetowych wykorzystywane też na stronach internetowych WALTER GROUP. Wtyczki oznaczone są ikonami "Twitter-Tweet" albo "Follow". Strony zawierające takie wtyczki nawiązują bezpośrednie połączenie z Twitterem i przekazują różne dane – w zależności od statusu ich logina na Twitterze. W ten sposób umożliwia się wyciąganie wniosków o sposobie korzystania przez użytkownika z internetu na witrynie WALTER GROUP, które Twitter mógłby wykorzystać na własne cele. Treści wymienionych wtyczek są zmagazynowane na serwerach Twittera a na witrynie WALTER GROUP są tylko wyświetlone. WALTER GROUP nie ma wpływu na cele i zakres gromadzenia danych i na ich dalsze przetwarzanie przez Twitter, jak również nie posiada dostępu do tych danych. Dokładniejsze informacje na temat postanowień Twittera o ochronie danych można znaleźć pod adresem

http://twitter.com/privacy


(1.4) Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (w skrócie: Google) oferuje wtyczki dla operatorów witryn internetowych wykorzystywane też na stronach internetowych WALTER GROUP. Wtyczki oznaczone są ikonami "Google-Plus-One". Strony zawierające takie wtyczki nawiązują bezpośrednie połączenie z Google i przekazują różne dane – w zależności od statusu ich logina na Google. W ten sposób umożliwia się wyciąganie wniosków o sposobie korzystania przez użytkownika z internetu na witrynie WALTER GROUP, lub modyfikacje wyników wyszukiwarek w Google. Treści wymienionych wtyczek są zmagazynowane na serwerach Google a na witrynie WALTER GROUP są tylko wyświetlane. WALTER GROUP nie ma wpływu na cele i zakres gromadzenia danych i na ich dalsze przetwarzanie przez Google, jak również nie posiada dostępu do tych danych. Szczegółowe informacje o przepisach ochrony danych firmy Google użytkownik znajdzie pod adresem

http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html

II.9. Reklama dopasowana do zainteresowań użytkownika / retargeting

Witryna wykorzystuje tak zwane technologie retargetingu. WALTER GROUP korzysta z tych technologii, by stworzyć jeszcze bardziej interesującą ofertę internetową dla użytkowników. Technika ta umożliwia prezentację reklam na stronach internetowych osób trzecich użytkownikom, którzy interesowali się już wcześniej witryną i usługami lub produktami firmy WALTER GROUP.

WALTER GROUP jest przekonana, że wyświetlanie spersonalizowanych reklam, dopasowanych do zainteresowań, jest zazwyczaj bardziej przydatne dla użytkownika, niż wyświetlanie reklam bez takiego osobistego odniesienia. Umieszczanie takich reklam na stronach internetowych osób trzecich odbywa się w oparciu o technologię ciasteczek i analizę dotychczasowego zachowania użytkownika. Taka forma reklamy jest całkowicie anonimowa. Nie są zapisywane żadne dane osobowe użytkownika, a profile użytkownika nie są zestawiane z jego danymi osobowymi.

 

III. Pozostałe postanowienia

III.1. Sąd właściwy

Do niniejszej umowy stosuje się prawo austriackie. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Gospodarczy dla Wiednia Śródmieścia (Gericht für Handelssachen in Wien, Innere Stadt). Jako prawo właściwe stosuje się tylko prawo austriackie, z wyłączeniem stosowania konwencji CISG i norm kolizyjnych austriackiego prawa prywatnego międzynarodowego (IPR).

III.2. Zmiany i uzupełnienia, klauzula salwatoryjna

(1) Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Nie są skuteczne ustne porozumienia dodatkowe.

(2) Jeżeli jedno lub kilka postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne, nie narusza to ważności pozostałej treści umowy bez względu na przyczynę nieważności.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Gwarantowane zdefiniowane standardy jakości i ochrony środowiska, na podstawie których odbywa się wybór dostawców, zakup materiałów, produkcja oraz kontrola jakości.
Kontakt

Państwa dane kontaktowe dla:

>

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie („ciasteczka”), aby zapewnić możliwie najlepszą obsługę. Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie. Więcej informacje można znaleźć tutaj: Warunki użytkowania