XURSH Nasze zakłady

Nasze zakłady produkcyjne 0DGH LQ (XURSH DOV]H LQIRUPDFMH QD WHPDW RFKURQ\ ďURGRZLVND QDWXUDOQHJR L MDNRďFL SURGXNWĂZ ı UP\ &217$,1(; ]QDMGÐ 3DüVWZR Z UDSRUFLH &7; 66+( 4 %H]SLHF]HüVWZRş2FKURQDş=GURZLHşURGRZLVNRş-DNRďÓ $5&217 Gornja Radgona 62:(1,$ &=(&+ &RQW Ostrov &=(&+< Długoletnia współpraca ] EãGÐF\PL ZúDVQRďFLÐ &217$,1(; FHUW\ı NRZDQ\PL ]DNúDGDPL SURGXNF\M Q\PL JZDUDQWXMH wysoką i kontrolowaną MDNRďÓ SURGXNWĂZ Kładziemy duży nacisk na wydajne i przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne, jak również wkład Z UR]ZĂM PDWHULDúĂZ SRGOHJDMÐF\FK UHF\NOLQJRZL Produkcja kontenerów biurowych, sanitarnych i ma- JD]\QRZ\FK RGE\ZD VLã ]JRGQLH ] VXURZ\PL QRUPDPL MDNRďFL L RFKURQ\ ďURGRZLVND 5((1 7HFKQRORJ\ .57., 35=(/l =$.$: 3528.&<-1<&+