NLFH Kontenery biurowe

FR U T AV 20 AV 20 I I L 6]NLFH Kontenery biurowe Zestawy kontenerowe Kontener biurowy 20, standardowy Kontener biurowy i sanitarny, zestaw 2-elementowy .RQWHQHU ELXURZ\ L VDQLWDUQ\ ]HVWDZ HOHPHQWRZ\ 0RĮOLZH MHVW ZLHOH LQQ\FK ZDULDQWĂZ L NRPELQDFML