GREEN technology znaczy

š :\EĂU L XĮ\FLH PDWHULDúĂZ QDGDMÐF\FK VLã GR UHF\NOLQJX š (QHUJRRV]F]ãGQD L SU]\MD]QD GOD ďURGRZLVND SURGXNFMD Z FHUW\ı NRZDQ\FK europejskich zakładach produkcyjnych š %LHĮÐFD NRQWUROD MDNRďFL MDN UĂZQLHĮ DXG\W ]DNúDGĂZ QDV]\FK SRGGRVWDZFĂZ š úXJD Į\ZRWQRďÓ SURGXNWX Produkcja kontenerów biurowych i sanitarnych jest prowadzona zgodnie z normami dotyczącymi ochrony środowiska i jakości. GREEN technology to znaczy &(6.2 6/(=6.$ Zlate Hory &=(&+< $/)( 0, Zivinice %21,$ , +(5&(2:,1$ &217$,1(; 0212/,7 Kovrov 526-$